BKE Stony Double Glitz Ring

BKE Stony Double Glitz Ring

$9.95 Item #83705BN0V12R2A
  • Rhinestone stretch ring
*
Silver Gold
*
$9.95