Blue B Ultra High Rise Rhinestone Fringe Short front view

Blue B Ultra High Rise Rhinestone Fringe Short